1. O przyjęciu do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń i ilość miejsc. W przypadku zajęć wymagających szczególnych predyspozycji lub grup zaawansowanych, ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
  2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na zajęcia jest mail wysyłany z informacją o przyjęciu.
  3. Opłata za wszystkie zajęcia ma charakter stałego ryczałtu, jest taka sama od września do czerwca i nie zależy od ilości zajęć w danym miesiącu. Dotyczy to także zajęć indywidualnych.
  4. W sytuacji działania siły wyższej, w szczególności sytuacji „lockdown”, opłaty za zajęcia zostają wstrzymane do odwołania od początku miesiąca kolejnego od dnia, w którym stan „lockdown” został ogłoszony.
  5. Uczennicy przysługują jedne zajęcia otwarte, którymi jest zainteresowana. W przypadku chęci kontunuowania, konieczny jest zapis poprzez portal rodzica na stronie www.otsstrumienie.pl, aby mogła dalej uczestniczyć w zajęciach. W przypadku zapisu na zajęcia całoroczne po zajęciach pokazowych – naliczona zostanie opłata za cały miesiąc. W przypadku braku zapisu na zajęcia całoroczne po zajęciach pokazowych – rodzicowi zostanie naliczona opłata za pojedyncze zajęcia. Udział w zajęciach pokazowych możliwy jest jedynie w sytuacji, gdy na danych zajęciach nie został wyczerpany limit miejsc. Koszt pojedynczych zajęć pokazowych stanowi iloraz pomiędzy ceną za zajęcia za miesiąc a ilością zajęć przypadających w danym miesiącu.
  6. W przypadku decyzji dotyczących zmiany zajęć lub rezygnacji rodzice są zobowiązani do przesłania informacji do biura OTS na adres: biuro@sto3m.pl do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zmianę. W przypadku braku takiej informacji opłata za zajęcia będzie nadal naliczana.
  7. W przypadku zaległości w płatnościach za dwa miesiące (miesiąc poprzedni i bieżący), dziecko zostaje zawieszone i nie może brać udziału z zajęciach. Zaległość należy uregulować w ciągu 30 dni. Na zajęcia nie będą również przyjmowane dzieci, które mają nieuregulowane płatności za poprzednie lata, do czasu całkowitego uregulowania zaległości.
  8. W przypadku długotrwałych nieobecności lub kontuzji uniemożliwiających udział w zajęciach (minimum 1 miesiąc), rodzice są zobowiązani poinformować o tym mailowo na adres: biuro@sto3m.pl, płatność za ten okres zostanie ustalona indywidualnie.
  9. Dziewczynki z klas 0-3 są zabierane na zajęcia, które odbywają się po lekcjach ze świetlicy, przez osobę prowadzącą zajęcia. Starsze uczennice docierają na zajęcia same.
  10. Wszelkie zmiany dotyczące powrotu autobusem szkolnym, wynikające z udziału  w zajęciach pozalekcyjnych, rodzice zobowiązani są zgłaszać za każdym razem                   w agendzie szkolnej lub w sekretariacie szkoły.
  11. W przypadku zajęć indywidualnych nieobecność na zajęcia należy zgłosić najpóźniej do godz. 9.00 w dniu zajęć. W przeciwnym razie opłata za zajęcia zostanie naliczona.