1. O przyjęciu do poszczególnych grup decyduje kolejność zgłoszeń i ilość miejsc. W przypadku zajęć wymagających szczególnych predyspozycji lub grup zaawansowanych, ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na zajęcia jest mail wysyłany maksymalnie w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia.

3. Opłata za wszystkie zajęcia ma charakter stałego ryczałtu, jest taka sama od września do czerwca i nie zależy od ilości zajęć w danym miesiącu. Dotyczy to także zajęć indywidualnych.

4. W przypadku decyzji dotyczących zmiany zajęć lub rezygnacji rodzice są zobowiązani do przesłania informacji na adres: biuro@sto3m.pl do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego zmianę. W przypadku braku takiej informacji opłata za zajęcia będzie nadal naliczana.

5. W przypadku zaległości w płatnościach za dwa miesiące (miesiąc poprzedni i bieżący), dziecko zostaje zawieszone i nie może brać udziału z zajęciach. Zaległość należy uregulować w ciągu 30 dni. Na zajęcia nie będą również przyjmowane dzieci, które mają nie uregulowane płatności za poprzednie lata, do czasu całkowitego uregulowania zaległości.

6. W przypadku długotrwałych nieobecności lub kontuzji uniemożliwiających udział w zajęciach (minimum 1 miesiąc), rodzice są zobowiązani poinformować o tym mailowo na adres: biuro@sto3m.pl, płatność za ten okres zostanie ustalona indywidualnie.

7. Dziewczynki z klas 0-3 są zabierane na zajęcia, które odbywają się po lekcjach ze świetlicy, przez osobę prowadzącą zajęcia. Starsze uczennice docierają na zajęcia same.

8. Wszelkie zmiany dotyczące powrotu autobusem szkolnym, wynikające z udziału w zajęciach pozalekcyjnych, rodzice zobowiązani są zgłaszać za każdym razem w agendzie szkolnej lub w sekretariacie szkoły.

9. W przypadku zajęć indywidualnych nieobecność na zajęcia należy zgłosić najpóźniej do godz. 9.00 w dniu zajęć. W przeciwnym razie opłata za zajęcia zostanie naliczona.