OTS STRUMIENIE
ul. 3 Maja 129
05-420 Józefów k. Otwocka

BIURO@STO3M.PL

Kluzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Wiemy, że prywatność jest ważną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Przepisy RODO zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 r. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów. Poniżej znajduje się klauzula informacyjna obowiązująca w Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły Strumienie 3M.

Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły Strumienie 3M (dalej: Stowarzyszenie 3M) z siedzibą w Warszawie, ul. 3 MAJA, nr 129, lok. —, miejsc. JÓZEFÓW, kod 05-420, poczta JÓZEFÓW, kraj POLSKA, wpisane do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354961

jako administrator danych osobowych, informuje, iż:

·        podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia działalności stowarzyszenia w szczególności prowadzenia zajęć dodatkowych przy wykorzystaniu portalu rodzica w Szkole „Strumienie” Stowarzyszenia „Sternik”;

·        posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

·        dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie 3M upoważnionym pracownikom, podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;

·        Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i będą chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych;

·        podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

·        administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:

Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola i Szkoły Strumienie 3M 

ul. 3 Maja 129, 05-420 Józefów

Sekretariat na parterze

Adres email: biuro@sto3m.pl

·        dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia zajęć dodatkowych dzieci w budynku użyczonym Stowarzyszeniu 3M przez Stowarzyszenie STERNIK oraz przechowywane do rozliczenia finansowego związanego z realizacją zajęć dodatkowych oraz stosownie do przepisów archiwizacyjnych oraz innych przepisów prawa w tym prawa pracy;

·        ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).